چخوف

مه 1, 2011

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد .

Advertisements

کازوبون

مه 1, 2011

انسان از پیروی چیزی یاد نمیگیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد .

لرد آوی بوری

مه 1, 2011

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند .

موریس مترلینگ

مه 1, 2011

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است .

لاروشفوکولد

مه 1, 2011

آدم فقیر حق بی شعور بودن و احمق بودن را ندارد .

ارد بزرگ

مه 1, 2011

برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کارآمد است .

بزرگمهر

مه 1, 2011

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.

ناصرالدّین صلب الزمانی

مه 1, 2011

چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی با دستهای نامرئی امید می چرخد .

بطلیموس

مه 1, 2011

زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند .

بتهوون

مه 1, 2011

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.